Chỉ huy trong Công an nhân dân được quy định như thế nào? Hẹ thống chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân?