Chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị được quy định như thế nào?