Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng