Căn cứ huy động tài sản phục vụ phòng, chống dịch COVID-19