Các trường quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu trường đào tạo học viên quân sự?