Các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng, 7 hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng