Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên