Bồi thường thiệt hại do việc huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra