Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?