Đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị được quy định như thế nào? Cơ quan nào đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị?