Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?