Tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức quy định như thế nào?