Tổ chức Dân quân tự vệ ở cấp huyện, cấp tỉnh quy định như thế nào?