Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?