Thời hạn kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?