Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?