Quy định mới về đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?