Quân chủng Hải quân, người đứng đầu doanh nghiệp quân đội được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?