Quá trình hình thành và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam | Quân đội nhân dân Việt Nam được hình thành như thế nào?