Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp được quy định như thế nào?