Điều kiện hưởng chính sách về hưu theo diện tinh giản biên chế