Hướng dẫn về việc hưởng chi trả trợ cấp một lần đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã