Dân quân tự vệ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ không?