Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?