Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?