Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?