Các trường hợp cho Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn?