Bộ đội địa phương là gì? Tìm hiểu về Bộ đội địa phương