Ban chỉ huy quân sự cấp huyện được giao quản lý Dân quân tự vệ như thế nào?