Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ