Đại đội dân quân thường trực: Phòng dịch tốt, huấn luyện hiệu quả