Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về công bằng, công khai trong thực hiện nghĩa vụ quân sự