Về phụ cấp thâm niên chỉ huy trưởng của ông Lê Quý Thọ