Về hỗ trợ tiền tàu xe cho Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã được cử đi đào tạo ngành quân sự cơ sở