Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn ủng hộ 300 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố Hải Phòng