Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương, đơn vị