Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại Hải Phòng