Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ Công an Thành phố Hồ Chí Minh kinh phí phòng, chống Covid-19