Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ Vùng 2 Hải quân kinh phí phòng, chống Covid-19