Ngày 25/10/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số Thông tư số 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạ