Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là mấy năm?