Quận Hải An tiếp nhận kinh phí do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ