Phòng thủ quân khu là gì? Thế nào là Phòng thủ quân khu?