Phòng thủ đất nước là gì? Thế nào là Phòng thủ đất nước?