Những điều cần biết về Dân quân tự vệ! Dân quân tự vệ là gì?