Những điểm chú ý về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022