Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là gì?