Công ty Hoa tiêu Tân Cảng đổi mới, nâng tầm thương hiệu quốc gia