Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không?