Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?